Hållbarhet ökar affärsnyttan

Prioriterade aspekter

Zengun (Zengun Group AB inkl. koncernbolag) har med hjälp av en väsentlighetsanalys identifierat de fokusområden där företaget har störst påverkan och kan påverka mest. Arbetet med prioritering och formulera hållbarhetsmål fortsätter under kommande verksamhetsår:

• Miljö
• Sociala förhållanden
• Personal
• Mänskliga rättigheter
• Antikorruption

Ekologisk hållbarhet

Zengun har ett ansvar att leverera hållbara fastigheter och vara ett stöd för kunden under hela projektuppdraget från idé till förvaltning, detta gäller även inom frågor som rör hållbarhet. Den stora andelen samverkansprojekt innebär att Zengun kommer in tidigt i projekten och kan ta en rådgivande roll med strategiskt inflytande och delaktighet i inköpsprocessens alla steg. Därmed kan Zengun vara med och påverka vilka produkter och projektspecifika krav som föreskrivs med hänsyn till kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Att arbeta proaktivt med hållbarhet skapar mervärde och affärs- och konkurrensmässiga fördelar samt ofta långsiktiga besparingar både för kunderna och Zengun.

Zenguns medarbetare fortbildas löpande i miljörelaterade frågor för att utveckla och förbättra miljöarbetet. Kreativa lösningar som minskar miljöpåverkan uppmuntras i såväl projektering som produktion.

Ansvarfulla inköp

Zengun strävar efter att vara en aktiv samarbetspartner i både sina kunders och leverantörers hållbarhetsarbete. En väl fungerande inköpsprocess och inarbetade rutiner för leverantörsbedöming och uppföljning säkerställer att de högt ställda hållbarhetsambitionerna ska kunna realiseras. Hållbarhet är centralt i projekten och alla delar i byggprocessen. Huvuddelen av projektbudgeten består av upphandling av underleverantörer, material och konsulter. God planering, val av inköpsstrategi och kravställande redan vid upphandlingen, liksom kontinuerlig avstämning under produktionstiden bidrar till framgångsrika projekt.

Inköpsprocessen

model-esv-1

Externa nätverk

I bygg- och fastighetssektorn finns en enorm förbättringspotential när det gäller miljö- och klimatpåverkan. Här krävs branschgemensamma insatser för att nå såväl lokala som globala hållbarhetsmål. Zengun ingår i många olika slags nätverk för att lära från, bidra till och påverka utvecklingen inom byggbranschen och samhället i stort. Samarbete ger resultat. Zengun är medlem i följande organisationer och nätverk:

Hållbarhetsstyrning

FN:s globala hållbarhetsmål är vägledande i arbetet för att världens utveckling ska vara långsiktigt hållbar.
Näringslivet har en viktig roll och Zengun vill vara en ledare inom hållbart byggande. De mål som Zengun
har störst möjlighet att påverka är nummer 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 och 16.

ASPEKT STYRNING/POLICYER AKTIVITETER UPPFÖLJNING FN:S HÅLLBARHETSMÅL
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljöpolicy
Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Drogpolicy
Kollektivavtal
Skyddsronder
Erforderliga utbildningar för medarbetare
Zengun Life
Interna och externa revisioner
Kravställande på underentreprenör
Olycks- och tillbudsuppföljning samt månatlig statistik från rapporteringsplattform
Årlig hälsoundersökning för alla medarbetare som mäter hälsa och välmående
Diversitet och likabehandling Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Likabehandlingspolicy
Lönepolicy
Ledning och medarbetare utbildas
Stöd av extern HR-resurs
Interna revisioner
Formella och informella medarbetarsamtal på regelbunden basis, delvis återkoppling genom den årliga hälsoundersökningen
Utveckling och friskvård UNIZEN
Zengun life
Arbetsmiljöpolicy
Hållbarhetspolicy
Policy mot kränande särbehandling
UNIZEN
Zengun life
Kompetenskartläggning
Årliga utvecklingssamtal
Årlig hälsoundersökning för alla medarbetare som mäter hälsa och välmående
Anti-korruption och mänskliga rättigheter Uppförandekod
Interna upphandlingsrutiner
Administrativa föreskrifter
Inköpsmallar
Ledningen får utbildning
Interna revisioner
Kravställande på underleverantörer
Leverantörsbedömningar
Marknadsmöten
Bekräftelse av avtal utbildningsuppföljning
Stickprov leverantörer
Material Hållbarhetspolicy
Interna upphandlingsrutiner
Samtliga inbyggda byggvaror och kemikalier kontrolleras mot gällande miljö- och prestandakrav
Kontinuerliga avstämningar rörande materialkrav inom projektorganisationen
Skydds- och miljöronder
Arbetsberedningar
Kravställande på underleverantörer
Utdrag från kontroll- och dokumentationsplattform för byggvaror och kemikalier
Stickprov i projekten
Avvikelseuppföljning
Avfall Hållbarhetspolicy
Sveriges Byggindustriers riktlinjer för Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning
Internutbildning för våra yrkesarbetare, genomgång med våra underentreprenörer, samarbete med avfallsentreprenörer, skydds- och miljöronder Avfallsstatistik från avfallsentreprenörer
Statistik från rondprotokoll
Stickprov i projekten
Utsläpp Hållbarhetspolicy
Bilpolicy
Logistikplanering
Grönt bränsle till maskiner i största möjliga utsträckning
De anställda erbjuds SL-kort och tjänstecyklar uppmuntras att åka kommunalt både i och utanför tjänsten
Utfasning av egna fordon som drivs med fossilt bränsle
Fortsatt arbete med central uppföljningsrutin under det kommande verksamhetsåret.
I dagsläget sker detta på projektnivå
Ekonomiskt resultat Finanspolicy
Interna finansmål
Prognoser i projekt och centralt Interna, månatliga avstämningar I projekt och centralt